İHALE İLANI
 
Kahta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından ilan olunur.
 
            İlçemiz Alidam köyü içme suyu sondaj kuyusunun (sondaj kılıfı ve inkişafı) bakım ve onarım işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
1. İdarenin     
            a) Birliğin Adı                                    . Kâhta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Adresi                                : Kâhta Kaymakamlığı Kâhta/ Adıyaman
            c) Telefon – Faks Numarası   : 416 725 5125 – 725 6125
            d) Elektronik Posta Adresi    :
            ( varsa )
2. İhale konusu yapım işinin
            a) İhalenin adı                        :  Alidam köyü içme suyu sondaj kuyusunun (sondaj
               kılıfı ve inkişafı) bakım ve onarım işi,
b) Niteliği, Türü ve Miktarı    : 1 (Bir) köyün içme suyu sondaj kuyusunun (sondaj
   kılıfı ve inkişafı) bakım ve onarım işi,
c) Yapılacağı Yer                   : Kâhta İlçesinin 1 (Bir) köyün sondaj kuyusunun (sondaj
  kılıfı ve inkişafı) bakım ve onarımı işi,
d) İşe Başlama Tarihi             : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş)            
  takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işe
  başlanacaktır.
            e) İşin Süresi                          : İşe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.
3. İhalenin
            a) Yapılacağı Yer                   : Kahta Kaymakamlığı Toplantı Salonu
            b) Tarihi – Saati                      : 06/11/2018 Salı günü
  Saat :14.00’de
                                                 
4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
            4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,
            4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi ( Belgeler İhalenin yapıldığı yılı içerisinde alınacaktır.)
            4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküsü.
            4.1.4. Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi.
            4.1.5. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya tasdikli örneği.
            4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.7. Şekli ve içeriği ihale dökümanındaki idari şartnamede belirlenen teklif mektubu (İç Zarfa konulacaktır. Ön yeterlilik değerlendirmesi sonucu belgeleri eksiksiz olan isteklilerin dış zarfları komisyon ve istekliler huzurunda açılacaktır. Dosyaları yeterlilik alamayan isteklilerin iç zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir.)
4.1.8.İhaleye esas olmak üzere sosyal güvenlik borcu olmadığına dair belge, son teklif verme tarihi itibariyle 1 ay içinde düzenlenmiş olacak,
4.1.9. Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 1 ay içinde düzenlenmiş belge,
              4.1.10. İsteklinin son on yıl içinde yurt içinde kamu veya özel sektörde teklif edilen bedelin en az % 70 oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi vermesi zorunludur. Bu iş deneyim belgelerinin içme suyu yapım işi iş deneyim belgesi olması zorunludur.
 
 
 
 
 
 
4.1.12. Teknik Personel ve Araç Taahhütnamesi:
a) İsteklilerden aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen personel Taahhütnamesi ile araç taahhütnamesi istenmektedir. İsteklinin aşağıda belirtilen sayı ve nitelikte teknik personel için teknik personel taahhütnamesinin verilmesi zorunludur.
 
Taahhüt olarak istenen teknik personel listesi
ADET
MESLEKİ ÜNVANI
DENEYİMİ
(Asgari) yıl
1
Şantiye Şefi (İnşaat Mühendisi)
5
 
5. İnşaat Mühendisliği işlere denk sayılacaktır.
6. İhale dokümanı Kahta Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve 100.00.TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler ihale saatine kadar Kâhta Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edilecektir
8. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. ( Nakit yatırılacak geçici teminatlar Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin Kahta Halk Bankası nezdindeki 16100008 nolu hesabına yatırılacaktır.)
9. İstekliler tekliflerinin, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Verilen tekliflerden geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 ( Otuz ) takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyon olarak ihaleye teklif veremezler.
12. İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
            13. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
            14. Yapılacak içme suyu şebekesinde olabilecek arızalara karşın 1 yıl süre ile yüklenicinin taahhüdünde olacaktır.        
            15- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğini uygular. Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Birlik ihaleyi yapıp yapmamakta, ihaleyi bölmekte, kısmen veya tamamen yapmakta istediği kalemleri satmamakta, satış miktarında artırma veya eksiltme yapmakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Birlik işin yeniden ihaleye çıkarılmasına da yetkilidir.
 
 
 
Ahmet Gazi KAYA
Kâhta Kaymakamı
Birlik Başkanı